குழந்தை தொழிலாளருக்கு எதிரான தினம் (World Day Against Child Labour) | June 12 | தமிழ்

மனிதன் பல அற்புதங்கள் புரிந்த பின்பும் குழந்தை தொழிலாளர் என்னும் சொல் புழக்கத்தில் இருப்பது கவலைக்குரிய ஒன்று. இதனை அடியோடு ஒழிப்பதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் சர்வேதேச தொழிலாளர் அமைப்பு (International Labour Organization) சேர்ந்து, "குழந்தை தொழிலாளருக்கு எதிராக" ஒரு தினத்தை அனுசரித்தது. குழந்தைகள் செய்யும் அனைத்துவேலைகளும் இதில் அடங்காது, அவர்களின் மனம் மற்றும் உடல்ரீதியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வேலைகளே இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது.

ILO வின் கூற்றுப்படி, குழந்தை தொழிலாளர் என்பது,

The term “child labour” is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development.
"குழந்தைத் தொழிலாளர்" என்ற சொல் பெரும்பாலும் குழந்தைப் பருவத்தில் குழந்தைகள், அவர்களின் ஆற்றல் மற்றும் கௌரவத்தை இழக்கும் வேலை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் இது உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

வரலாறு

குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம், சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு (ஐ.எல்.ஓ) மூலம் 2002 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் தொடங்கப்பட்டது. குழந்தைத் தொழிலாளர்களைத் தடுப்பதற்கான விழிப்புணர்வையும் செயல்பாட்டையும் வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த நாள் அரசாங்கங்கள், உள்ளூர் அதிகாரிகள், சிவில் சமூகம் மற்றும் சர்வதேச தொழிலாளர்கள் மற்றும் முதலாளிகள் அமைப்புகளை ஒன்றிணைத்து குழந்தைத் தொழிலாளர் பிரச்சினையை சுட்டிக்காட்டவும், குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வழிகாட்டுதல்களை வரையறுக்கவும் உதவுகிறது.

Theme of the day(2021-2015)

  • 2020: COVID-19: Protect Children from Child Labour, now more than ever!
  • 2019: Children shouldn’t work in fields, but on dreams!
  • 2018: Generation Safe & Healthy
  • 2017: In conflicts and disasters, protect children from child labour
  • 2016: End child labour in supply chains - It's everyone's business!
  • 2015: NO to child labour – YES to quality education!

Related Posts